اگر می خواهید افراد دیگری در زیر مجموعه شما به سامانه پیام کوتاه آسان پیامک دسترسی داشته باشند می توانید از ماژول سطح دسترسی استفاده کنید. در ماژول سطح دسترسی برای هر فرد از کارمندان خود نام کاربری و رمز عبور تعریف می کنید و آنها بطور مستقل به سامانه دسترسی خواهند داشت.

برای هریک از کارمندان می توانید اعتبار ارسال پیامک را مشخص کنید و همچنین تعیین کنید که هر فرد به کدام قسمت سامانه دسترسی داشته باشند. همچنین اگر شما چند شماره برای ارسال پیامک داشته باشید می توانید برای شماره ها هم دسترسی های خاصی بدهید. اگر بخواهید می توانید پیامکهای ارسالی کاربران را هم ببینید و یا از لیست تراکنشات آنها اطلاع یابید.
بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای