اگر مسابقات پیامکی تلویزیونی را دیده باشید احتمالا ماژول مسابقات را می شناسید! ماژول مسابقات امکان برگزاری مسابقه با طرح سوال و جوابها را می دهد. مخاطبان جواب مورد نظر خود را انتخاب کرده و به شماره شما ارسال می کنند. پس از آن سیستم با بررسی پاسخها امکان قرعه کشی در میان پاسخهای درست را می دهد.

هنگام افزودن مسابقه می توانید شماره خط، سوال مورد نظر، تاریخ شروع مسابقه، تاریخ اتمام مسابقه، تعداد گزینه های پاسخ و پاسخ صحیح، پیام خودکار که هنگام دریافت نظر نمایش خواهد داد را مشخص کنید. پس از شرکت مخاطبین در مسابقه، تعداد و لیست شرکت کنندگان به تفکیک هرپاسخ و تعداد پاسخهای تکراری و ... بشکل نمودار نمایش داده خواهد شد و امکان قرعه کشی در میان پاسخ های درست یا کل پاسخ ها برای تعیین برندگان را خواهید داشت.
بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای