ماژول استعلام نسخه حرفه ای تر از ماژول پاسخگویی هوشمند است که براساس تعدادی کلمه کلیدی که مخاطب به شما ارسال می کند پاسخهای متفاوتی دریافت می کند. این کلمات کلیدی و پاسخها در یک فایل اکسل تعیین می شوند و می توان بر اساس مقدار هر ستون تعیین کرد که چه پاسخی برای مخاطب ارسال شود.

از ماژول استعلام برای بررسی مواردی چون اصل یا تقبلی بودن محصول، اعلام نمرات مدارس و آموزشگاه ها و ... استفاده می شود. پس از پاسخ مخاطب، کنار ردیف مربوط به او تیک خورده می شود؛ این به این معنی است که به وی پاسخ داده شده است.بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای