اگر می خواهید یک نظرسنجی با بستر پیامک انجام دهید می توانید از ماژول نظرسنجی استفاده کنید. ماژول نظرسنجی این امکان را به شما می دهد که پس از طرح یک سوال و مشخص کردن پاسخها، مخاطبان جواب مورد نظر خود را از میان جوابها انتخاب کرده و به شماره شما ارسال کنند.

هنگام افزودن نظرسنجی می توانید شماره خط، سوال مورد نظر، تاریخ شروع نظرسنجی، تاریخ اتمام نظرسنجی، تعداد گزینه های پاسخ، پیام خودکار که هنگام دریافت نظر نمایش خواهد داد را می توانید مشخص کنید. پس از شرکت مخاطبین در نظرسنجی، تعداد و لیست شرکت کنندگان به تفکیک هرپاسخ و تعداد پاسخهای تکراری و ... بشکل نمودار نمایش داده خواهد شد.
بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای