ماژول پاسخگویی هوشمند امکان پاسخ هوشمند به پیام های دریافتی را می دهد. البته نسخه ساده ای از پاسخگویی هوشمند با عنوان پاسخگویی خودکار در نسخه ساده سامانه پیام کوتاه آسان پیامک بصورت رایگان وجود دارد که پاسخ مورد نظر را به ازای تمام پیامهای دریافتی می فرستد اما اگر می خواهید بصورت حرفه ای تر از پاسخگویی هوشمند استفاده کنید می توانید از ماژول پاسخگویی هوشمند استفاده کنید.

در ماژول پاسخگویی هوشمند به ازای تعریف هر کلید واژه می توانید تعیین که چه پاسخی بصورت اتوماتیک برای وی فرستاده شود. در این مورد می توان مشخص کرد که تنها در صورت دریافت از مجموعه شماره خاص، پاسخگویی هوشمند انجام پذیرد نه برای همه شماره ها. همچنین در صورت تمایل می توان شماره فرستنده را در گروه خاصی ذخیره کرد.

در حالت استفاده حرفه ای و پیشرفته می توان پیام رسیده را به آدرس خاصی هم ارسال کرد تا عملیات خاصی روی پیام رسیده انجام پذیرد.
بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای